Детска градина №15 „Слънце“

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

25 фев 2019

В Детска градина №15 "Слънце" с работи по следните програми и проекти:

Приключили проекти:

НП "Повишаване каческвото на предучилищното възпитание" - 2 групи 6 годишни деца и 1група 5 годишни деца.

НП "Училищен плод и мляко"

Пратньори на община Хасково по проект "Равни в старт" към ЦОИДЕУМ

Проекти и програми, по които се работи през учебната2019-2020 година:

Проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.

НП "Училищен плод и училищно мляко"

 

Прикачени файлове

Приложени файлове: